Allmänna villkor för Tickets Kundklubb (giltigt fr.o.m. 16 maj 2018)

 

1. Tickets Kundklubb
Ticket Privatresor AB (nedan Ticket) har en kundklubb (nedan Kundklubben) tillgänglig för privatpersoner som är kunder hos Ticket, som har en giltig epostadress, som är bosatta i Sverige och som är 18 år eller äldre. Personer som uppfyller dessa krav och som av Ticket beviljas deltagande i Kundklubben (nedan Medlem eller Medlemmar) får möjlighet att erhålla förmåner och genom köp samla bonus som berättigar till bonuscheckar.

Dessa villkor styr Medlemmarnas deltagande i Kundklubben. Genom att delta i Kundklubben godkänner du att du är bunden av dessa villkor. Ditt fortsatta deltagande i Kundklubben innebär att du godkänner alla eventuella ändringar i villkoren. Du är själv ansvarig för att hålla dig informerad om alla eventuella ändringar av villkoren som Ticket kan komma att göra. Den senaste versionen av villkoren kommer att finnas tillgänglig på denna sida och ersätter alla tidigare versioner av villkoren. Tickets eventuella underlåtenhet att genomdriva någon del av dessa villkor ska inte ses som ett avstående från Tickets rätt enligt sådan bestämmelse.

Ticket förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avsluta Medlemskap, ta bort förmåner och intjänad bonus, samt annullera utbetalda bonuscheckar om Ticket gör bedömningen att Medlemmen bryter mot Kundklubbens villkor, på annat sätt missbrukar medlemskapet i Kundklubben eller beter sig olämpligt eller respektlöst mot Ticket eller Tickets anställda eller samarbetspartners.

2. Registrering av bonusintjäning

För att bonus ska intjänas ska Medlem i samband med bokning ange att Medlemmen vill tjäna bonus på den aktuella resan. Vid bokning genom säljare (exempelvis i Ticketbutik, på telefon eller via epost) så görs detta genom att Medlemmen i samband med bokning uppger till säljaren att Medlemmen vill tjäna bonus på den aktuella resan. Genom medlemskap i Kundklubben ger Medlemmen även Ticket rätten att på eget initiativ ange att en order ska ge upphov till bonusintjäning i de fall säljare uppmärksammar att epostadressen i bokningen överensstämmer med en epostadress i databasen över Medlemmar. Vid bokning på ticket.se (nedan Hemsidan) så anger medlemmen själv i bokningsprocessen för flyg, hotell och/eller hyrbil att Medlemmen vill tjäna bonus på den aktuella resan. Om det inte är möjligt att på Hemsidan ange att man vill tjäna bonus på en resa innebär detta att den aktuella resan inte berättigar till bonus. Detta gäller bland annat samtliga resor som inte kan bokas och betalas i sin helhet på Hemsidan (exempelvis charterresor, som är sökbara på Hemsidan men där bokning och betalning slutförs hos respektive charterarrangör). Bonusgrundande bokningar kan endast registreras vid bokningstillfället och inte vid senare tillfälle.

3. Intjäning av bonus

Medlem äger rätt till intjäning av bonus vid köp av resor i Tickets säljkanaler. Bonus uppgår till 1% av betalningen vid köp av bonusgrundande produkter och tjänster. Bonus utgår inte vid köp av resor från researrangörerna Scandorama, Ölvemarks, STS Alpresor, Lion Alpin, Hurtigruten samt vid köp av presentkort. Bonus utgår inte för ändringsavgifter eller andra avgifter som tas ut av Ticket eller dess samarbetspartners. Bonus utgår endast om resan är slutbetald och avrest. Bonus utgår inte för resor som avbokas, annulleras eller helt eller delvis återbetalas. Bonusintjäning sker efter resans avresedatum. All information som Medlem får om bonusintjäning på resor som ännu inte är slutbetalade och avresta ska anses vara preliminär till dess att slutbetalning har skett och resenär/erna har avrest. I tillägg till ovan kan bonus justeras i enlighet med reglerna för vid var tid gällande erbjudanden och kampanjer. Ticket förbehåller sig rätten att när som helst återkalla bonus som felaktigt tilldelats en Medlem.

Det är beställaren av en resa, ej resenärer, som är berättigad till all bonus som intjänas på den aktuella resan. Bonus intjänas och utbetalas till den epostadress som beställaren anger i bokningen. Det är inte tillåtet för en Medlem att ange olika epostadresser i olika bokningar för att på så sätt tjäna bonus till flera olika medlemskonton. Det är Medlemmens ansvar att ange en och samma korrekta epostadress vid samtliga bokningstillfällen, samt att säkerställa att obehörig inte får tillgång till epostadressen.

4. Utbetalning av bonuscheck

När Medlem uppnått minst 100 kr intjänad bonus inom ett kalenderår är Medlemmen berättigad till en bonuscheck. Bonuscheck utbetalas månaden efter det att Medlemmens intjänade bonus överstiger 100 kr. Bonuscheck utbetalas i form av en digital värdekod skickad till den epostadress som Medlemmen angett i bokningarna. Bonuscheck utbetalas i jämna 100-tal och eventuell överskjutande bonus stannar kvar på Medlemmens konto som innestående bonus att läggas till nästa bonusintjäningstillfälle. All innestående bonus som är kvar på kontot vid kalenderårsskiftet förfaller, och bonusberäkningen för det efterföljande kalenderåret börjar om från 0. Medlem kan maximalt få 1000 kr i bonuscheckar utbetalt per kalenderår. Bonuscheck är giltig i tre (3) månader från utskriftsdatum. Giltighetstiden på bonuscheck kan inte förlängas.

5. Inlösen av bonuscheck

Bonuscheck löses in i samband med att Medlemmen gör ett köp hos Ticket och kan användas till hela Tickets utbud med undantag för presentkort, depositioner, resor på Hemsidan som inte kan delbetalas utan måste betalas i sin helhet i en enda transaktion, samt vissa resor som redan är rabatterade. Bonuscheck kan lösas in i butik och på telefon, samt vid betalning på Hemsidan vid bokning av flyg, hotell och/eller hyrbil. Om det inte är möjligt att på Hemsidan ange att man vill lösa in bonuscheck innebär detta att den aktuella resan inte kan betalas med bonuscheck. Detta gäller bland annat samtliga resor som inte kan bokas och betalas i sin helhet på Hemsidan (exempelvis charterresor, som är sökbara på Hemsidan men där bokning och betalning slutförs hos respektive charterarrangör). Maximalt en (1) bonuscheck kan lösas in per bokning. Bonuscheck kan inte kombineras med betalning med andra kuponger eller värdekoder. Bonuscheck kan inte lösas in mot kontanter. Inlöst bonuscheck ska anses vara förbrukad. Vid återbetalning av resa som helt eller delvis betalats med bonuscheck så återbetalas ej värdet som betalats med bonuscheck, varken i kontanter eller i form av ny bonuscheck. Bonuscheck är personlig och kopplad till Medlemmens epostadress och får inte överlåtas, säljas eller bytas mot varor eller tjänster.

6. Avtalstid och villkorsändringar

Avtalet och villkoren för Kundklubben gäller tillsvidare. Medlem kan säga upp avtalet och avsluta sitt medlemskap med omedelbar verkan genom att kontakta Ticket via epost. Ticket kan säga upp avtalet och avbryta Medlemmens medlemskap med omedelbar verkan genom att kontakta medlemmen via epost. Ticket förbehåller sig rätten att avsluta Kundklubben eller ändra villkoren för Kundklubben med omedelbar verkan genom att publicera ny information på denna sida. I de fall Ticket ändrar villkoren för bonusintjäning enligt styckena 2-3 ovan så är det villkoren vid resans bokningsdatum som gäller för en aktuell bokning. I de fall Ticket ändrar villkoren för utbetalning av bonuscheck enligt stycke 4 ovan är det villkoren vid utbetalningstillfället som gäller. Om Ticket ändrar villkoren för inlösen av bonuscheck enligt stycke 5 ovan så är det villkoren vid inlösentillfället som gäller. Medlemmar åtar sig att hålla sig informerade om vid var tid gällande villkor och regler. Den fortsatta användningen av Kundklubben anses som ett godkännande av de då aktuella villkoren för Kundklubben. Ticket kan inte hållas ansvarigt på något sätt för eventuella värden eller förmåner som medlemmar kan förlora till följd av villkorsändringar.

7. Avtalsbrott

För villkoren och kommunikationen mellan Medlem och Ticket ska det svenska språket tillämpas och ha rättslig verkan. Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Genom att delta i Kundklubben befriar du Ticket från all skadeståndskyldighet vad gäller ditt deltagande i Kundklubben, inklusive men ej begränsat till eventuella skadeståndskrav gällande intjäningen av bonus och inlösen av bonuscheck. Ticket förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot Medlemmar som bryter mot dessa villkor eller gör sig skyldiga till lagbrott, samt kräva skadestånd för eventuella ekonomiska förluster till följd av sådana brott mot villkoren eller svensk lag.

Tickets leverantörer och samarbetspartners är inte på något sätt anslutna till eller ansvariga för Kundklubben.

8. Personuppgifter

Ticket behandlar personuppgifter och annan data om Medlemmarna för att administrera Kundklubben och skicka bonuscheckar och information om bland annat medlemsförmåner och erbjudanden, samt för andra förpliktelser och berättigade intressen. Klicka här för att läsa om Tickets behandling av personuppgifter.